Gebruiksvoorwaarden

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Terms of Use and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.


Shortcut:
ToU

Ingangsdatum van dit beleid: dit beleid werd van kracht op 1 januari 2017. De laatste wijziging is doorgevoerd op 13 februari 2022.

1. Bepalingen

Door deze website te bezoeken, verbindt u zich aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, en erkent u dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Indien u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te betreden. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Schending van het auteursrecht

By editing a wiki on Miraheze, you agree to the licensing terms displayed on that wiki at the time of the edit. By default, wikis have contents licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Wiki owners can change this; see Help:Changing your wiki license. Regardless of chosen license, by editing a wiki on Miraheze or hosting your wiki on Miraheze, you agree to grant Miraheze a limited, worldwide license to redistribute the contents of your contributions. However, Miraheze will respect the privacy of private wikis by not disclosing content to anyone except the wiki's authorized users and authorized personnel per our Privacy Policy.

Door het aanvragen en gebruiken van een door Miraheze aangeboden Wiki, gaat u ermee akkoord geen materiaal onder te brengen waarvoor u niet de uitdrukkelijke toestemming heeft van de auteursrechthebbende, of anderszins wettelijk gerechtigd bent het materiaal te gebruiken. Dit geldt voor zowel privé- als openbare Wiki's.

Indien ongeoorloofd auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt aangetroffen, kunt u dat aan ons melden via ts@miraheze.org. Volgens Sectie 96 van de Copyright, Designs and Patents Act 1988 liggen de handhaving en de aansprakelijkheid daarvoor bij de auteursrechthebbende. Miraheze is niet verplicht op te treden naar aanleiding van klachten inzake auteursrecht, behalve op verzoek van de auteursrechthebbende. In het belang van de bescherming van creatieve rechten zal Miraheze echter wel gevolg geven aan klachten indien zij van mening is dat er sprake is van een onredelijke of onaanvaardbare vertraging in de behandeling van niet-juridische verzoeken.

3. Privacy

U gaat akkoord met het lezen en accepteren van Miraheze's privacybeleid.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De materialen op de website van Miraheze worden geleverd "zoals ze zijn". Miraheze geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere rechten. Verder geeft Miraheze geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

5. Beperkingen

In geen geval zijn Miraheze of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de materialen op Miraheze's Internet-site, ook niet als Miraheze of een door Miraheze gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op stilzwijgende garanties, of op beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, is het mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

6. Herzieningen en errata

De materialen op de website van Miraheze kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Miraheze garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Miraheze of haar gebruikers kunnen te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Miraheze gaat echter geen enkele verplichting aan om de materialen bij te werken.

7. Inhoud

In geen geval is het u toegestaan gegevens aan Miraheze te verstrekken die in het Verenigd Koninkrijk verboden zijn weer te geven, te verstrekken of te verspreiden.

Als u een wiki op Miraheze aanmaakt of beheert, wordt van u verwacht dat u ervoor zorgt dat uw wiki voldoet aan het inhoudsbeleid. U erkent dat wiki's die herhaaldelijk dit beleid schenden, kunnen worden geschorst, verwijderd en/of gewist door Miraheze.

Inserting malicious links or code anywhere on Miraheze can result in immediate sanctions up to and including a global lock. Depending on the severity of the offense, Miraheze may refer the matter to law enforcement for further investigation.

8. Conduct

By participating on Miraheze or in Miraheze-branded venues in any capacity you agree to abide by the Global Conduct Policy and other conduct policies enacted by the community.

8. Toegangsbeperkingen

Miraheze mag uw toegang tot haar diensten en wiki's te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen, beperken of verbieden. Veel voorkomende redenen zijn:

  • het sturen van zoveel verzoeken naar de servers van Miraheze dat de dienstverlening voor anderen verslechtert; of
  • het verrichten van handelingen op Miraheze die in het Verenigd Koninkrijk illegaal zijn; of
  • overmatige schending van dit beleid of ander beleid van Miraheze.

De bij Miraheze ondergebrachte wiki's kunnen op grond van hun respectieve beleid uw toegang tot hun respectieve wiki's wijzigen, beperken of verbieden.

9. Hosting

Deze sectie is van toepassing op mensen die Wiki's beheren die bij Miraheze zijn ondergebracht, of die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze mensen worden meestal "bureaucraten", "sysops", of "beheerders" genoemd, maar hierin wordt verwezen naar iedereen die een soortgelijke bevoorrechte rol heeft op een Wiki.

9a. Dienstverlening

Miraheze kan u, naar eigen goeddunken, een Wiki ter beschikking stellen waarop u materiaal kunt plaatsen. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden geen verplichting inhouden om de dienstverlening voor uw Wiki voort te zetten. U begrijpt ook dat een donatie aan Miraheze geen contract in natura inhoudt om diensten te verlenen. U gaat ermee akkoord dat het personeel van Miraheze toegang krijgt tot de inhoud van uw Wiki, de instellingen van uw Wiki wijzigt, en materiaal verwijdert of wijzigt dat in strijd is met het beleid van Miraheze, met het oog op dienstverlening en onder voorbehoud van ons privacybeleid.

9c. Uitbreidingen en aanpassingen

Als onderdeel van onze dienstverlening aan u, kunt u Miraheze vragen om extra uitbreidingen op de Mediawiki-software te installeren en zo de functionaliteit van uw Wiki aan te passen. Miraheze zal deze uitbreidingen beoordelen op geschiktheid met het oog op onze algemene veiligheid en het vermogen binnen onze technische beperkingen te werken. Miraheze is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies als gevolg van door gebruikers aangevraagde uitbreidingen of software-aanpassingen, en u verklaart Miraheze of haar vertegenwoordigers niet aansprakelijk te stellen voor enige schade als gevolg van het gebruik van deze uitbreidingen.

Elke aanpassing die u maakt aan uw wiki moet voldoen aan Miraheze's privacybeleid.

9d. Beëindiging

Indien de beheerders van een wiki Miraheze willen verlaten en de hosting beëindigen, of indien een wiki uit dienst wordt genomen, zal Miraheze gegevensarchieven van de inhoud van de wiki ter beschikking stellen. Deze inhoudsarchieven zullen worden bijgehouden zolang dat juridisch, financieel of technisch haalbaar is, dit ter beoordeling van Miraheze. Miraheze kan ook op verzoek van de beheerders de inhoud van de wiki voorgoed verwijderen. U aanvaardt dat elke wiki die u aanmaakt onder ons slaapbeleid valt en wegens inactiviteit kan worden verwijderd.

10. Jurisdictie

Alle geschillen en klachten tussen u en Miraheze vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales.

11. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Miraheze kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde herzien. Door deze website te gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

12. Definities

U
de gebruiker van deze website
Miraheze
De beheerders van deze website, hun personeel en vrijwilligers
Wiki
Een collaboratieve website die kan worden bewerkt door de bezoekers, een van de vele die bij Miraheze zijn ondergebracht
materiaal of inhoud
Alle gegevens die op de Miraheze-website of een Wiki worden ingediend teneinde deze naar de gebruikers van de website te sturen