Inhoudsbeleid

From Miraheze Meta, Miraheze's central coordination wiki
This page is a translated version of the page Content Policy and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.

In the event of any differences in meaning between the original English version and a translation, the original English version takes precedence.
Shortcut:
CP

Het inhoudsbeleid schetst de soorten inhoud die Miraheze niet wil onderbrengen. Van de makers van wiki's wordt verwacht dat zij dit beleid kennen en toepassen op nieuwe aanvragen. Wiki-beheerders worden ook geacht dit beleid te kennen en zijn er verantwoordelijk voor dat hun wiki's niet buiten de grenzen van deze regels vallen. Als beheerders herhaaldelijk overtredingen van dit beleid negeren of er niets aan doen, wordt de wiki in kwestie gesloten. Dit beleid is vooral gericht op de wiki-leiding, maar ook gewone redacteuren moeten zich aan dit beleid houden en aan het eventuele lokale inhoudsbeleid van de wiki's die zij bewerken.


1. Het hoofddoel van een wiki mag niet commercieel zijn.

Miraheze is geen gratis hosting-dienst voor spam en zoekmachine-optimalisatie ("SEO"). Wel kunt u een beperkte geldinzameling houden of een informatieve site aanbieden die een commerciële activiteit onderbouwt (bijvoorbeeld een wiki die personages uit een commercieel fictiewerk beschrijft).

Het gebruik van een advertentienetwerk van derden om reclame weer te geven is verboden op Miraheze.


2. Miraheze herbergt geen inhoud die in het Verenigd Koninkrijk illegaal is.

Dit omvat maar is niet beperkt tot de verkoop van verschillende vormen van smokkelwaar (ivoor, splijtbaar materiaal, roofies, gereguleerde stoffen), het aanzetten tot geweld of haat, of naaktheid bij minderjarigen. Hoewel we verwachten dat wiki-beheerders helpen dit te bewaken, behoudt Miraheze zich het recht voor illegale inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. In het algemeen wordt inhoud verwijderd door stewards of globale moderatoren als lokale beheerders dit niet doen, maar in ernstigere gevallen kan inhoud volgens de gebruiksvoorwaarden worden verwijderd door de afdeling Vertrouwen en Veiligheid.

Krachtens de Auteurswet van het Verenigd Koninkrijk (Copyright, Designs and Patents Act 1988) moet Miraheze materiaal verwijderen dat gemeld is als inbreukmakend op het auteursrecht, maar redacteuren of beheerders kunnen een tegenbericht indienen als zij van mening zijn dat de inhoud in feite geen inbreuk vormt. Om een verzoek tot verwijdering in te dienen, gebruikt u TSPortal.


3. Miraheze brengt geen wiki's onder die ongefundeerde beledigingen, haat of geruchten verspreiden tegen een persoon of groep mensen.

De inhoud van wiki's moet redelijk evenwichtig en zinvol zijn of worden gestaafd door onafhankelijke verwijzingen. Wiki's met een duidelijk aanwijsbare komische of satirische waarde zijn vrijgesteld van de noodzaak om beweringen te staven, want deze bieden een zinvolle waarde qua relevante inhoud.


Exceptions for comedy/satire do not cover derogatory language based on factors such as race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious affiliation, age, disability, or other marginalised groups.


4. Miraheze brengt geen wiki's onder die op basis van anarchie werken (d.w.z. geen leiderschap en geen regels).

Dit beleid vereist dat lokale beheerders helpen handhaven, dus een wiki waar er geen lokale leiding is die dit beleid wil handhaven en die verklaart geen regels te hebben is niet verenigbaar met dit beleid.


5. Miraheze brengt geen wiki's onder waarop de gemeenschap zich zo heeft ontwikkeld dat zij als giftig kan worden beschouwd.

Dit kunnen wiki's zijn waar herhaaldelijk persoonlijke aanvallen, intimidatie van gebruikers, doxing, haatzaaien en andere gedragscode-schendingen zijn geweest en waar lokale beheerders dit hebben genegeerd, mogelijk hebben gemaakt en/of weinig hebben gedaan om dit te stoppen. Waar mogelijk zullen stewards en/of globale moderatoren eerst proberen het probleem in samenwerking met lokale beheerders en de gemeenschap te verhelpen.


6. Wanneer het algehele toepassingsgebied van een wiki niet van seksuele aard is waarbij minderjarigen betrokken zijn, zijn verwijzingen naar en discussies over inhoud van buitenaf toegestaan zolang deze volgens de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk rechtmatig zijn.

Of de inhoud van seksuele aard is en of er minderjarigen bij betrokken zijn, wordt bepaald aan de hand van alle omstandigheden en beschrijvingen. Inhoud omvat geschreven inhoud, echte beelden en geanimeerde of fictieve beelden.

Where a wiki's scope as a whole is not of a sexual nature which involves minors, references and discussions about outside content are permitted as long as they are legal under United Kingdom law.

Wiki's die gericht zijn op fetisjen van seksuele aard waarbij minderjarigen betrokken zijn, zijn niet toegestaan. Dit omvat geschreven, echte beelden en geanimeerd/fictief materiaal.


7. Miraheze brengt geen wiki's onder die geweld, haat of intimidatie tegen een persoon of groep mensen bevorderen.

Hieronder vallen wiki's die geweld of haat promoten tegen mensen of groepen mensen op basis van factoren als ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap of andere gemarginaliseerde groepen.

Derogatory language based on these factors is not allowed except when relevant to documenting an event, e.g. controversy about the inclusion of derogatory terms in a book.


8. Miraheze brengt geen wiki's onder met als enig doel mensen te bedriegen, op te lichten of te misleiden.

Wiki's die opzettelijk mensen bedriegen, oplichten of misleiden zijn verboden. Wiki's mogen zich niet bezighouden met desinformatie, het opzettelijk verkeerd voorstellen van informatie om te misleiden en bedriegen, of hun oorsprong verbergen om gebruikers te misleiden over hun bedoelingen. Wiki's mogen zich niet voordoen als een persoon of organisatie. Misleidende beweringen over gezondheid die ernstige schade kunnen toebrengen aan mensen of de volksgezondheid zijn verboden. Dit is geen volledige lijst van praktijken die als misleidend worden beschouwd, maar kan alleen helpen inzien wat voor gedragingen dat zijn.

Wiki's die duidelijk maken dat het niet hun bedoeling is te misleiden (zoals fantasiewereld, rollenspel, enz.) zijn niet in strijd met dit beleid.


9. Miraheze brengt geen wiki's onder waarvan het hoofddoel is te fungeren als een bestandsuitwisselingsdienst.

Wiki's met als hoofddoel het onderbrengen of delen van bestanden zijn verboden. Omdat Miraheze eindige middelen heeft, moeten bestanden op wiki's ten doel hebben de wiki op te bouwen. Dit geldt echter niet voor 'Commons'-achtige wiki's die meerdere wiki's op Miraheze bedienen die deel uitmaken van een groep of netwerk.


10. Een wiki mag geen problemen veroorzaken die het andere wiki's moeilijk maken.

Zaken die de neiging hebben ongewenste aandacht te trekken naar de wikiboerderij zijn o.a. haatzaaien, denial-of-service-aanvallen, buitensporig gewelddadige inhoud, verwijzingen naar zelfverminking, of plekken waar illegale activiteiten worden besproken. Zo kunnen omstandigheden ontstaan die andere wiki's benadelen, bv. lagere positie zoekresultaten, domeinblokkering, functieverstoringen, vertrouwensverlies, of buitensporige inbeslagname van de stewards en globale moderatoren bij het controleren van inhoud.

Als wij van mening zijn dat uw wiki-voorstel andere wiki's kan hinderen, kunnen wij uw verzoek afwijzen. Bovendien kunnen we uw wiki schorsen als deze problemen zich later voordoen, hoewel dit zeer zeldzaam is.


11. Directe splitsingen van Miraheze-wiki's waarbij geen pogingen tot bemiddeling worden ondernomen, zijn niet toegestaan.

Een directe kopie van een andere Miraheze-wiki waarbij weinig tot geen pogingen zijn ondernomen om situaties op de bestaande wiki of bestaande gemeenschap te bemiddelen, is verboden. Indien bemiddeling is geprobeerd en mislukt, neem dan contact op met een Steward die de gemeenschap kan ondersteunen bij eventuele vervolgprocessen die nodig worden geacht, waaronder eventueel een splitsing van de wiki als uitzondering op deze clausule.

Directe kopieën, en kopieën waarbij een aanzienlijke hoeveelheid inhoud wordt overgenomen van een bij de Stichting Wikimedia ondergebracht project, zijn evenmin toegestaan.

Omdat Miraheze draait op een eindige hoeveelheid ruimte, zijn directe kopieën (splitsingen die proberen een Wikimedia-project na te maken door alle inhoud ervan te kopiëren) en splitsingen waarbij een aanzienlijke hoeveelheid inhoud van een Wikimedia-project wordt gekopieerd, verboden. Als u denkt dat u een geldige reden hebt om een Wikimedia-project over te nemen (zoals het redden van een project dat wordt gesloten), neem dan contact op met een Steward, die afhankelijk van de omstandigheden een uitzondering op dit beleid kan toestaan.


Wiki's met hetzelfde of een wezenlijk vergelijkbaar onderwerp als een andere bestaande Miraheze-wiki, zijn verboden.

Wiki's die hetzelfde of een zeer gelijkaardig onderwerp hebben als een andere Miraheze-wiki zijn verboden. Als blijkt dat een wiki hetzelfde onderwerp heeft, kan deze worden gesloten. Als u een geldige reden hebt om een wiki te maken met een soortgelijk of hetzelfde onderwerp, neem dan contact op met een Steward die uw zaak zal beoordelen en indien nodig een vrijstelling kan verlenen. Dit geldt echter niet voor wiki's die zich toeleggen op deelonderwerpen van een groter onderwerp.

Als een wiki die in strijd is met deze clausule gesloten moet worden, zullen de Stewards dit ruim van tevoren aankondigen en een XML-dump van de wiki ter beschikking stellen. De Stewards zullen elke wiki van geval tot geval beoordelen en kunnen uitzonderingen toestaan als de projecten allebei zoveel inhoud hebben dat sluiting onpraktisch en onverstandig is, of, naar goeddunken van de Stewards, om andere redenen.


12. De doelstelling van een wiki (die in het oorspronkelijke wiki-verzoek is omschreven) mag zonder toestemming van de Stewards niet radicaal en volledig worden gewijzigd.

Gebruikers die het wezenlijke doel van hun wiki zonder goedkeuring radicaal veranderen, kunnen worden beperkt in het aanvragen van andere wiki's.

Een wiki waarvan het doel volslagen en wezenlijk is veranderd, kan door een Steward worden gesloten. Stewards zullen eerst proberen het probleem te verhelpen, maar als de nieuwe bestemming van een wiki dit beleid schendt, kan hij worden gesloten.


13. Miraheze kan ongebruikte en lege wiki's verwijderen overeenkomstig het slaapbeleid.

Zie het slaapbeleid voor meer informatie. Zo nodig kunt u om een vrijstelling van dat beleid vragen.


Miraheze mag uw inhoud herverspreiden.

Door uw wiki bij Miraheze onder te brengen verleent u een beperkte, wereldwijde licentie om de inhoud van uw wiki opnieuw te verspreiden aan de gebruikers die u toegang geeft tot uw site en aan het personeel van Miraheze. Alleen zo kan Miraheze haar diensten verlenen. Creative Commons-licenties, die vaak gebruikt worden op onze wiki's, geven nog meer rechten. Voor meer informatie over inhoudslicenties raadpleegt u Wijziging van uw wiki-licentie.


Openbare wiki's wordt aangeraden hun eigen inhoudsbeleid te ontwikkelen.

Op deze pagina staat het absolute minimum dat Miraheze accepteert op ons netwerk. De meeste wiki's zullen hun inhoud gericht willen houden op een bepaald onderwerp, en zullen off-topic discussies in meer of mindere mate willen beperken. Om deze reden zullen de meeste wiki's een beperkter inhoudsbeleid hanteren dan wat hier staat.

Indien Miraheze de publieke toegang tot uw wiki om welke reden dan ook opschort, bewaren wij uw inhoud voor zover dat wettelijk en technisch mogelijk is.


Wanneer het vermoeden bestaat dat een wiki niet in staat is te voldoen aan zijn verplichtingen bij het handhaven van het inhoudsbeleid of ander algemeen beleid, kan een wiki onder curatele worden gesteld.

Lokale beheerders kunnen de Stewards vragen om hun wiki onder curatele te stellen. Onder curatele nemen de Stewards (en de globale moderatoren, tenzij anders gevraagd door de Stewards) samen met de lokale beheerders de administratieve controle over een wiki op zich en proberen de lokale gemeenschap te helpen zich op een gezonde manier te ontwikkelen, zodat deze kan bloeien en effectief zelfbestuur krijgt met leiders die het globale beleid kunnen handhaven. Stewards nemen tijdelijk de lokale rol op zich van bureaucraat of gelijkwaardig (en globale moderatoren die van moderator). Zij stellen dan in samenspraak met de gemeenschap en wikibeheerders veranderingen in beleid, praktijken en conventie voor, die de wiki kunnen helpen. Zij staan echter niet boven het lokale beleid en volgen alle door de gemeenschap goedgekeurde beleidsregels, zoals elke lokale bureaucraat of beheerder. Hoewel er geen vast tijdschema is voor het einde van een curatele, proberen de Stewards deze zo kort mogelijk te houden. De Stewards bepalen wanneer een lokale curatele eindigt. Zij kunnen ook door lokale beheerders of de gemeenschap daarom worden verzocht op het prikbord van de stewards. Een curatele voor andere omstandigheden kan per geval worden overwogen.

Onder buitengewone omstandigheden kunnen Stewards een wiki onder curatele plaatsen als zij van mening zijn dat het lokale leiderschap niet in staat is om de problemen met de handhaving van het globale beleid adequaat aan te pakken en als eerdere pogingen om de lokale beheerders te helpen mislukt zijn (dit geldt ook als de lokale beheerders langdurig inactief en onbereikbaar zijn). Onder deze omstandigheden zullen de Stewards proberen samen te werken met de lokale beheerders, maar als die weigeren positief mee te werken of de wiki saboteren, kunnen de Stewards hen negeren.

In extreme gevallen van onwillig, al te vijandig en/of saboterend gedrag kunnen de stewards (na onderling overleg) een lokale beheerder ontzetten. De Stewards doen dit alleen in extreme omstandigheden waar andere bemiddelingspogingen met de lokale beheerder in kwestie hebben gefaald en waar degradatie noodzakelijk is om de stabiliteit van het project te waarborgen.

Extra regels voor wiki's die als 'niet veilig voor het werk' worden beschouwd

Wiki's die voornamelijk inhoud onderbrengen die 'niet veilig voor het werk' wordt geacht (NSFW; bv. schunnige games/tv-series, enz.) moeten de volgende regels in acht nemen
  1. Er mag geen "niet veilig voor het werk" geachte inhoud (d.w.z. expliciete beelden) op de hoofdpagina van de wiki worden geplaatst.
  2. Er moet een waarschuwing worden weergegeven dat de inhoud niet geschikt is voor personen onder de 18 jaar.
  3. Waar mogelijk moet expliciet beeldmateriaal standaard worden ingeklapt.
Wiki's mogen geen subdomeinen of sitenamen hebben die expliciet melding maken van inhoud die als "niet veilig voor het werk", onzedelijk en/of obsceen wordt beschouwd.

Overtredingen van dit beleid

Er zijn twee soorten inbreuken op dit beleid die kunnen worden geconstateerd
  • Individuele schendingen: Een of enkele pagina's kunnen in strijd zijn met dit beleid. In dat geval kan het probleem eenvoudig worden opgelost door de schendende inhoud te verwijderen en eventueel de gebruiker(s) die de inhoud hebben toegevoegd te waarschuwen of zo nodig verdere maatregelen te nemen. Van de wiki als geheel kan niet worden gezegd dat deze dit beleid schendt.
  • Algemene (of structurele) schendingen: Als de hele wiki of een groot aantal pagina's ervan dit beleid schendt, wordt ervan uitgegaan dat de gehele wiki het beleid schendt. In dat geval moeten lokale beheerders proberen de structurele problemen op te lossen en de overtredende inhoud te verwijderen. Lukt dit niet binnen een redelijke termijn, dan kunnen de Stewards de wiki sluiten.

Ingangsdatum van dit beleid: Dit beleid werd van kracht op 1 januari 2017. Kleine wijzigingen op 12 december 2018, 3 juli 2020 en 21 maart 2022. Grote wijziging op 12 oktober 2022.

Minor modifications on:

  • 12 December 2018
  • 3 July 2020
  • 21 March 2022
  • 28 March 2023

Major modification on:

  • 12 October 2022.