Category:Documentation/pl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

11 July 2023

  • curprev 09:2409:24, 11 July 2023Cornelia talk contribs 770 bytes −30 Created page with "{{note}} Jeśli uważasz, że jakakolwiek dokumentacja jest nieaktualna, nieprawidłowa lub zawiera błąd, poinformuj o tym administratorów systemu, aby mogli to sprawdzić i naprawić problem." undo
  • curprev 09:2109:21, 11 July 2023Cornelia talk contribs 800 bytes +800 Created page with "'''Dokumentacja''' (Documentation) to ważny proces. Miraheze obecnie dokumentuje '''usługi''', '''serwery''' i '''przewodniki'''. Dokumentacja powinna być wymieniona w kategorii lub w Category:Guides, czy też Category:Tech. Dokumentacja dotycząca usług lub serwerów znajduje się w przestrzeni nazw [$tech-namespace Tech]."