Gadgets/HotCat/fi: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

23 September 2022

12 June 2021

29 January 2021

  • curprev 06:4206:42, 29 January 2021Anton talk contribs 851 bytes +851 Created page with "Tammikuusta 2021 lähtien Timeless-ulkoasu työpöydän näkymässä (erityisesti, jos näyttösi on suurempi kuin 1100 kuvapistettä) ei tue HotCat-työkalua."